Skoči na glavno vsebino

REZERVACIJA POČITNIŠKIH ODSOTNOSTI

Starši lahko uveljavljajte rezervacijo zaradi POLETNE počitniške odsotnosti vašega otroka. Popusti po občinah stalnega bivališča vašega otroka, so navedeni spodaj.

V skupini vašega otroka prejmete »Obvestilo staršem o poletnih rezervacijah«. Prosimo, da obrazec vrnete strokovnim delavcem v skupini najkasneje do 10. 6. 2019.

OBČINA VOJNIK
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic (julij, avgust) rezervirati mesto v vrtcu, plačajo v mesecu, ko je otrok odsoten, 40% plačila, ki jim je v skladu z zakonom določen, kot znižano plačilo vrtca, kot rezervacijo.

OBČINA CELJE
Starši lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno, in sicer v času od 1. junij do 30. september.
Rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost najmanj en in največ dva meseca. Za rezervacijo plačajo starši 50% od njim določenega zneska plačila, zmanjšanega za ustrezni delež živil.
V primeru, da sta v vrtec vključena dva ali več otrok iz iste družine, se počitniška rezervacija lahko uveljavi samo za (naj)starejšega otroka.

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
Starši lahko uveljavljajo rezervacijo v obdobju od 1. junija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka za največ dva meseca. Starši so dolžni vrtcu pisno napovedati rezervacijo v skladu s pravili vrtca.
Za prvi mesec neprekinjene odsotnosti otroka starši prispevajo k ceni programa delež, ki znaša 30%, za drugi mesec pa 50% zneska, določenega z odločbo v višini plačila za program vrtca. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna.

OBČINA VITANJE
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic (julij, avgust) rezervirati mesto v vrtcu, plačajo v mesecu, ko je otrok odsoten, 50% višine njihovega plačilnega razreda kot rezervacijo. Drugi del stroškov rezervacije plača Občina Vitanje.
To določilo se upošteva za vse starše otrok, za katere je Občina Vitanje po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa.

OBČINA SLOVENSKE KONJICE
Starši otrok, za katere je Občina Slovenske Konjice po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo v času poletnih počitnic (julij in avgust) za cel mesec neprekinjene odsotnosti otroka v višini 50% zneska njihovega plačilnega razreda. Plačila so oproščeni starši otrok, katerih otroci obiskujejo vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo, vendar le v času poletnih počitnic.

OBČINA ŠENTJUR
Občina Šentjur krije vnaprej najavljene poletne počitniške odsotnosti otrok iz vrtca v mesecu juliju ali avgustu, in sicer za neprekinjeno odsotnost otrok v trajanju 31 dni, v višini 50% vrednosti zneska, določenega staršem z odločbo o višini plačila programov vrtca (brez prehrane).
Najavo odsotnosti so starši dolžni sporočiti v roku, ki ga določi vrtec.

OBČINA DOBRNA
Starši otrok za katere je Občina Dobrna po veljavni zakonodaji dolžna kriti razliko v ceni programa, lahko uveljavljajo v času od 1.6. do 30.9. poletno rezervacijo za največ dva meseca za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 koledarskih dni. Starši plačajo rezervacijo v višini 40% zneska, določenega z odločbo o višini plačila staršev. Uveljavljanje počitniške rezervacije mesta v vrtcu velja za vse otroke iz iste družine, hkrati vključene v vrtec.

 

 

Obrazec za poletno rezervacijo

(Skupno 232 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost