Skoči na glavno vsebino

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa: Vrtec Mavrica Vojnik
Sedež: Prušnikova 29/A
3212 VOJNIK
Telefon: 03/ 780 00 00
Faks: 03/ 780 00 29
Enaslov: info@vrtecmavrica-vojnik.si
Odgovorna uradna oseba: Martina Ošlak, uni.dipl.ped., ravnateljica
Datum prve objave: 2004
Datum zadnje spremembe: 30.8.2006
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www2.arnes.si/~vvzcevo2
Druge oblike kataloga: Tiskana oblika.

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa: Delovno področje: predšolska vzgoja
Vrtec Mavrica Vojnik je javni vzgojno izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo, ki ga je ustanovila občina Vojnik.
V zdravem, varnem in ustvarjalnem okolju omogoča pogoje za celosten in uravnotežen razvoj otrok. Upošteva potrebe družin in otrok, ki jih današnji čas prinaša. Temeljne naloge so vzgoja in učenje predšolskih otrok ter pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke.

Oblikuje in ustvarja pogoje, ki razvijajo in negujejo kompetenco, spoštovanje in ustvarjalnost zaposlenih ter sprejema in dopušča enkratnost in različnost vseh v »življenju vrtca«.

Izvaja javno veljavni program Kurikulum za vrtce (1999).

Ustanovitev: Vrtec Mavrica Vojnik je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vojnik, na občinskem svetu Občine Vojnik, dne, 4.12.1996.
Pred tem je deloval kot enota VVZ Tončke Čečeve Celje. Vpis v sodni register 30.1.1997 (SRG 96/01104).

Organi javnega zavoda: Svet zavoda, svet staršev, strokovni aktiv.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Enota VOJNIK, Prušnikova 29a, 3212 Vojnik
Enota FRANKOLOVO, Frankolovo 11a, 3213 Frankolovo
Enota NOVA CERKEV, Nova Cerkev 41, 3203 Nova Cerkev
Enota SOCKA, Socka 70, 3203 Nova Cerkev
Enota ŠMARTNO, Šmartno v Rožni dolini 17, 3201 Šmartno v Rožni dolini

 

2.b Organigram organa ter kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Kontaktna uradna oseba:  Martina Ošlak, ravnateljica
Prušnikova 29/a, 3212 Vojnik
Telefon: 03/780 00 23
e-pošta: martina.oslak@guest.arnes.si

Pooblaščena oseba za varovanje osebnih podatkov: DATAINFO.SI d.o.o.
Kontakt: dpo@datainfo.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Zakoni in podzakonski akti:
Zakon o vrtcih
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
-Zakon o ratifikaciji konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah
Zakon o ratifikaciji evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje

Predpisi lokalne skupnosti:
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vojnik

Izjava o dostopnosti v skladu z zakonom o dostopnosti spletišč

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

– Razvojni načrt vrtca.
Letni delovni načrt.
– Finančni načrt.
– Kadrovski načrt.

 

2.e Vrste upravnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:
-postopki o sprejemu otrok v vrtec
Vodenje in izpeljavo vpisa otrok v vrtec določa z aktom podrobneje občina ustanoviteljica.

 

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja:
Ime evidence:

– evidenca vpisanih in vključenih otrok
– evidenca plačil staršev
– evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč
-evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna
-evidenca vpisanih otrok
-evidenca vključenih otrok
Zakonska podlaga: Zakon o vrtcih ZVrt-UPB1 (Ur. l. RS, št. 113/2003)

 

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk:

Publikacija Vrtca Mavrica Vojnik
Zloženka za starše
– Vključitev otroka v vrtec

2.h Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja

Seznam:
– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vojnik
Letni delovni načrt vrtca
– Pravila vrtca Mavrica
– Kurikulum
– Projekti

 

Dostop: informacijska oblika je dostopna na sedežu zavoda v času uradnih ur

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Fizični dostop na sedežu Vrtca Mavrica Vojnik, Prušnikova 29/a, Vojnik, v času uradnih ur
Neposreden dostop do informacij javnega značaja: Osebni obisk: vsak delovni dan pri ravnateljici vrtca v Prušnikovi 29/a Vojnik, v času od 7. do 8. ure. Za razne ponudbe je možen obisk vsako sredo po predhodnem dogovoru v tajništvu vrtca.

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji) – naštete so nekatere najpogosteje zahtevane informacije po posameznih vsebinskih sklopih: – o vpisu otrok
– o ekonomski ceni programa v vrtcu
– o programih v vrtcu (dnevni, poldnevni program…)
– o poslovnem času vrtca oziroma enot
– o prireditvah in obogatitveni dejavnosti v vrtcu
– o nadstandardni dejavnosti vrtca
– o projektih v vrtcu

(Skupno 1.805 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost