Skoči na glavno vsebino

Cilji projekta v katerem sodelujejo vsi oddelki našega vrtca:

– Vzgoja za okoljsko odgovornost.
– Spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej.
– Ozaveščanje dejavnikov, s katerimi ogrožamo naravo in naše zdravje.
– Razvijanje navad za odgovorno vedenje in ravnanje v naravi ter odgovorno ravnanje z našim zdravjem.

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Ekošola bogati čustvene vezi otrok do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine. Znanje, ki ga pridobijo je uporabno v vsakdanjem življenju. Program Ekošola temelji na odgovornem odnosu do okolja, ne le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja.

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. 

V programu Ekošola tudi v šolskem letu 2020/2021 pripravljamo vsebine in projekte skladno z usmeritvami FEE (Mednarodne fundacije za okoljsko izobraževanje) in mednarodnega programa Eco-Schools International po metodologiji sedmih korakov.

Z delom po sedmih korakih programa Ekošola vsaka ustanova v posameznem šolskem letu pridobi oziroma ohrani mednarodno uveljavljeni okoljski znak ZELENA ZASTAVA.

EKO je naš način življenja, posamezni oddelki pa se vključujejo v različne programe Ekošole, in sicer lahko izbiramo med: PREHRANA, GIBANJE IN ZDRAVJE V INTERAKCIJI,  SEMENA IN VRTOVI – šolska VRTilnica, MOJ DOM  – DEŽEVNIK OD BLIZU, VODA – ENERGIJA – ODPADKI /KROŽNO GOSPODARSTVO, ŽIVETI S PODNEBNIMI  SPREMEMBAMI , TRAJNOSTNA MOBILNOST – MISIJA: ZELENI KORAKI, MLEKASTIČNO! IZBEREM DOMAČE , NE ZAVRZI OBLEK, OHRANI PLANET! , HRANA NI ZA TJAVENDAN.

 Glede na avtonomno odločitev strokovnih delavk v oddelkih, se lahko le-ti udeležijo tudi LIKOVNEGA NATEČAJA ZA KREATIVNE IZDELKE  in aktivno sodelujejo na dogodku ALTERMED 2021.

 Eko kordinatorica je gospa Metka ŠTRAVS.

»MALI SONČEK« je program športno gibalnih aktivnosti, sestavljen iz štirih stopenj, ki se sistemsko nadgrajujejo in dopolnjujejo.
Modri mali sonček– namenjen otrokom od 2-3 leta
Zeleni mali sonček – za otroke od 3-4 leta
Oranžni mali sonček – za otroke od 4-5 leta
Rumeni mali sonček – za otroke 5-6 let
Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalno- športnimi vsebinami. Poudarek namenja igri in vadbi, ki sta prijetni in prilagojeni otroku. V program so lahko vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, ki jim je potrebno posvetiti več pozornosti, ter jim prilagoditi naloge oz. oblike in metode dela.
Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase.

Cilji projekta so:
– Spoznavanje pomena in sodelovanja, spoštovanja in upoštevanja različnosti.
– Usvajanje gibalne abecede.
– Optimalno razvijanje gibalne sposobnosti, še posebej osnovne elemente športnih zvrsti.
– Iskanje lastnih poti pri reševanju gibalnih problemov.
– Sodelovanje na športni prireditvi Cicibanijada.
– Spodbujanje staršev k čim večji gibalni angažiranosti.

Program aktivno vključuje starše, kjer spodbuja aktivno preživljanje prostega časa, ne glede na vremenske razmere.

Mali sonček otroka nadgradi z nalepko za vsako opravljeno nalogo, za opravljeno stopnjo programa pa s priznanjem.

Sodelujejo oddelki 2.starostnega obdobja.

Koordinatorica: gospa Sonja JANKOVIČ.

Projekt usmerja in vodi otroka k literaturi, ki jo podoživi v njeni estetski, vsebinski in vizualni podobi. Vez, ki se vzpostavi med otrokom in odraslim, ko mu berejo in pripovedujejo, ima velik čustven in vzgojni pomen.
V vrtcu se zato skupaj s krajevno knjižnico priključimo projektu, v katerem otroci skupaj s starši preberejo 3 slikanice, ki jih v krajši vsebinski obliki predstavijo v vrtcu.

V posameznih oddelkih bodo strokovne delavke spodbujale družinsko branje z BRALNIM NAHRBTNIKOM, ko bo lahko vsak otrok v vrtcu za en teden odnesel domov nahrbtnik s knjigo.

Ob koncu šolskega leta so otroci nagrajeni s predstavo, ki jo podari Osrednja knjižnica Celje.

Cilji projekta:

 • Poslušanje doživljanje in razumevanje jezika.
 • Spoznavanje in doživljanje literarnih del za otroka.
 • Spodbujanje ne verbalnih komunikacijskih spretnosti.

 

Koordinatorica projekta je gospa Franja Turnšek.

Projekt Turistične zveze Slovenije in Skupnosti vrtcev Slovenije

V šolskem letu 2021/2022 je rdeča nit projekta Turizem in vrtec VODA IN ZDRAVILNI TURIZEM.

Projekt že sedemnajsto  leto zapored daje možnost, da otroci dejavno sodelujejo in raziskujejo, tokrat  na področju vodnatosti Slovenije.

Vode je po oceni strokovnjakov v Sloveniji na pretek, kar je neprecenljiv turistični potencial. Slovenija je po vodnatosti na tretjem mestu v Evropi, pestre pa so tudi njene oblike: jezera, reke, potoki, brzice, slapovi, morje, izviri, toplice, vrelci…

V okviru letošnje teme bodo vključeni oddelki raziskovali in se osredotočili na zdravilne izvire in terme ter toplice, v katerih bodo v središču zdravilni vidiki takšnih in drugačnih dogodivščin ob/na vodi, ki pozitivno vplivajo na fizično telo in izboljšujejo naše splošno počutje. Raziskovali bomo aktivnosti, ki krepijo naše energetsko telo , nam omogočajo stik s sabo, sprostitev napetosti…

Mogoče na naši poti raziskovanja najdemo tudi kakšnega posameznika, ki se ukvarja z zdravilnimi učinki vode, kakšen izvir »zdravilne vode«… Ključnega pomena za sodelovanje v projektu je, da se v lokalnem okolju poišče dodana vrednost obravnavanega področja.

Projekt je namenjen otrokom, ki so stari tri leta in več.

Ob koncu šolskega leta bomo sodelujoči oddelki svoje delo oziroma projekt ali projekte primerno predstavili  širši javnosti (prireditev v kraju, predstavitev v turističnem podjetju ali društvu, razstava za krajane, brošure, lokalne TV oddaje, spletne strani …) ali drugemu vrtcu v Sloveniji. Predstavitev bomo dokumentirali.

 Sodelujejo oddelki, ki jih vodijo naslednji strokovni delavci: Suzana Videnšek in Sonja Zavšek, Katarina Marčič in Martina Gorišek, Andreja Mirnik in Anja Laznik, Polonca Kralj Kolman in Lucija Slatinšek

Koordinatorica projekta je gospa Polonca KRALJ KOLMAN.

 

 

S preventivnim programom opozarjamo na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov, kar je glede na umeščenost vseh naših enot v okolje in prioriteto našega delovanja – bivanje na prostem –  izjemnega vseživljenjskega pomena.

Cilji projekta, v katerem sodelujejo oddelki drugega starostnega obdobja:

 • Otrok spoznava in odkriva pojav sonca in si oblikuje razvojno primerno predstavo o njem.
 • Otrok spoznava, da na njegovo zdravje vpliva okolje in on sam.
 • Otrok odkriva in spoznava lastnosti sončnih žarkov, svetlobe, toplote, zdravju koristnih in škodljivih posledic.
 • Otrok spoznava, kako se lahko varuje pred škodljivimi vplivi sonca.
 • Otroci se ozaveščajo dejavnikov tveganja.
 • Promocija zdravega načina življenja.

Koordinatorica projekta je gospa Vesna Kalčič.  

 

CILJI PROJEKTA:

 Mreženje navzven.

 • Prenašanje dobre prakse, novih znanj, spretnosti in veščin med sodelavce.
 • Uvajanje elementov gozdne pedagogike v vse oddelke.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI:

 • Otroci več časa preživijo v naravi, v naravi izvajajo tudi dejavnosti; strokovni delavci smo jim na poti njihovega raziskovanja v podporo.
 • Priprava zgibanke »PRAVILA OBNAŠANJA V NARAVI«

Pri izvajanju dejavnosti projekta  »Vodeni sprehodi v gozd« (uvajanje elementov gozdne pedagogike v naš vsakdanjik) bodo v letošnjem šolskem letu sodelovali vsi oddelki.

Pri izvajanju ponujenih  načrtovanih dejavnosti (glej prilogo dokumenta) bodo sodelovale članice tima GP, člani tima za promocijo zdravja na delovnem mestu in  drugi  sodelavci.

Kot člani Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije spodbujamo kreativnost, radovednost, inovativnost in sodelovanje naših otrok. Vsa naša prizadevanja usmerjamo v to, da postane gozd s številnimi pozitivnimi učinki del naših vsakodnevnih dejavnosti, zato ga vzgojitelji redno obiskujemo in smo pri tem pozorni na vse danosti, ki so nam na voljo: vseživljenjsko učenje, raziskovanje, odkrivanje bogastev in virov…

Koordinatorica projekta je gospa Nina Kotnik.

Cilji projekta:
– otrok se uči živeti in ravnati varno v prometnem okolju,
– otrok spoznava, da smo za varnost v prometu odgovorni vsi deležniki,
– otrok se seznani z maskoto pasavčka,
– otrok in odrasli ozaveščajo pomen uporabe varnostnega pasu,
– ozaveščanje dejavnikov tveganja,
– pravilna in dosledna uporaba varnostnih pasov.

Naloga vrtca je, da otroke vzgajamo za varno in odgovorno sodelovanje v prometu. Z namenom, da bodo otroci ozavestili pravila, ki veljajo v prometu in da bodo v različnih prometnih situacijah ravnali previdno, se v vrtcu izvajajo različne dejavnosti, kot. npr. predstavitev gradiv o varnosti v prometu, pogovori in branje različnih zgodb, obisk policista in sprehod z njim, ogled reševalnega in policijskega vozila, likovno ustvarjanje na temo prometa, demonstracija pravilne uporabe varnostnega sedeža ipd.

Koordinatorica: gospa Romana SUHOLEŽNIK

 

V projektu, v katerem sodeluje preko 200 slovenskih šol in vrtcev, bomo spoznavali odlične zgodbe, preko katerih se bomo spoznavali z lastnimi čustvi in čustvi drugih, učili se bomo razumevati in sprejemati družbena načela in drugačnost, razvijali bomo izražanje, pomnjenje in sklepanje…

Delali bomo po programu Ustvarjalnik 1, ki zajema  odlične zgodbe Andreja Peklar, Petre Svetine, Davorke Premec, Ive Bezinović-Haydon, Benasa Berantasa in Piret Rana,  ki si jih bomo izposodili v vrtčevski knjižnici.

Otroci dobijo Ustvarjalnike z izvirnimi nalogami na teme predstavljenih knjig. Branje in ustvarjalnost bomo spodbujali z zanimivimi aktivnostmi, npr. izdelavo lutk knjižnega junaka, pismo presenečenja, bralni kotiček…

Sodelujejo oddelki, ki jih vodijo  naslednji strokovni delavci:

Katja Grosek in Nataša Vivod,  Saša Žaberl in Blaž Lešek, Polonca Kralj Kolman in Urška Štante.

Koordinatorica projekta je gospa Katja GROSEK.

 

OPIS PROJEKTA:

Znanje o gozdovih (LEAF = Learning About Forests) izobražuje in ozavešča o gozdovih in o njihovi vlogi na našem planetu. V sklopu projekta spodbujamo povezovanje otrok, učencev, dijakov z gozdom in gozdno dediščino ter izobražujemo o vseh vidikih gozda (okoljskem, socialnem, ekonomskem …). Skozi projekt opozarjamo na pomen varovanja gozdov in  njihovega trajnostnega upravljanja. Preko različnih dejavnosti poskušamo doseči večjo stopnjo okoljske zrelosti otrok, učencev, dijakov.

CILJI:

 • Izobraževati in ozaveščati o gozdovih in njihovi vlogi.
 • Opozarjati na pomen varovanja gozdov in njihovega trajnostnega upravljanja.
 • Spodbujati otroke, da doživljajo in opazujejo naravo z vsemi čuti.
 • Sprejemati odločitve o okoljskih zadevah.
 • Naučiti se uživati v naravnem okolju in izkoristiti danosti gozdov.
 • Naučiti otroke, da bodo imeli odgovoren odnos do prihodnosti.

AKTIVNOSTI:

Projekt je primeren za vse starostne skupine.

Vsaka ustanova mora izvesti naslednje »korake« v GOZDNEM CIKLU:

 1. Ustanovitev skupine za gozdove (»Kdo do delal kaj?«)
 2. Plan dela in raziskovanje.
 3. Izvedba vsaj 3 dejavnosti iz nabora idej ali po svoji zamisli in obisk gozda dvakrat letno.
 4. Preverjanje in poročanje: priprava poročila.
 5. Obveščanje in vključevanje: poskrbite za vsaj eno javno objavo.
 6. Gozdna listina: po uspešno opravljenem projektu ustanova prejme plaketo.

DODATNE AKTIVNOSTI: nabor idej za izvedbo 3. točke v Gozdnem ciklu:

a) Pretežno zunanje dejavnosti:

 • Obisk gozda in izvedba aktivnosti v gozdu (obvezna aktivnost).
 • Obisk gozdne učne poti ali obisk gozdarja.
 • Obisk žage ali drugega obrata, povezanega z lesno-predelovalno industrijo.
 • Obisk lovca, izdelovalca domače obrti, mizarske delavnice, drevesnice ali podobnega po izboru šole.
 • Obisk muzeja lesarstva, arboretuma, botaničnega vrta ali druge primerljive ustanove.
 •  Udeležba na sadnji mladih gozdnih dreves: vključevanje učencev v obnavljanje gozdov (zaželena aktivnost).

b) Delavnice in druge dejavnosti o gozdu:

 • Delavnice/učne ure o gozdu iz dosedanjega nabora ali svoje.
 • Izdelki iz gozda – ustvarjanje z materiali iz gozda ali na temo gozda.
 • Gozd v sliki in besedi – ustvarjanje na temo gozda.
 • Miti in legende o gozdu, pesmi, pravljice o gozdu.
 • Gozd skozi objektiv: izdelava videoposnetka ali razstava fotografij o gozdu.
 • Nenavadna drevesa v naši okolici (priprava zbirke zanimivih dreves v sodelovanju med šolami).
 • Gozd v tujih jezikih (izdelava slovarčka).
 • Izdelava knjige o gozdu, drevesih.
 • Izdelava herbarija, zbirke gozdnih plodov, storžev in drugega zanimivega materiala.
 • Orientacija v gozdu.
 • Vzgoja drevesnih sadik iz semena.
 • Gozdni pridelki: nabiranje kostanja, vršičkov.

c) Aktivnosti po lastni izbiri:

 • Aktivnosti po želji mentorja na temo gozda.

Sodelujoči:  ČLANI TIMA GP IN SD, ki se želijo pridružiti

VSAK SODELUJOČI POSKRBI ZA VSAJ EN PRISPEVEK V JAVNEM GLASILU ALI NA PLATFORMI EKOŠOLE.

Koordinatorica projekta je gospa Polonca KRALJ KOLMAN.

(Skupno 603 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost