Skoči na glavno vsebino

Vrtec Mavrica ima v šolskem letu 2019/20 20 oddelkov celodnevnega programa. Skladno s potrebami, zaznanimi ob vpisu v marcu 2019, in sklepom ustanoviteljice, bomo s  1.1.2020 odprli še homogen oddelek 1.starostnega obdobja, tako da bomo šolsko leto zaključili z 21.oddelki. Delamo  v petih enotah, in sicer:
Enota Vojnik: 5  oddelkov 1. starostnega obdobja, 7  oddelkov 2. starostnega obdobja in 1 kombiniran oddelek
Enota Frankolovo: 1  oddelek 1. starostnega obdobja, 1  oddelek 2. starostnega obdobja in 1 kombinirani oddelek
Enota Socka: 1 kombiniran oddelek
Enota Nova Cerkev: 1 kombiniran oddelek
Enota Šmartno v Rožni dolini: 2 kombinirana oddelka

Naše enote so precej razpršene, povezuje pa nas skupna vizija, ki jo vsaka enota preko različnih vsebin in metod dela vnaša v vsakdan in tako v okviru vrtca razvija svojo lastno identiteto. Tako nas skupni projekti bogatijo in povezujejo, programi posameznih enot pa spodbujajo pestrost življenja v našem vrtcu.
Vrtec neprekinjeno deluje celo šolsko leto, izjemoma prazniki.

VIZIJA IN POSLANSTVO VRTCA
»Damo otroku najboljši del sebe, da tukaj in sedaj razvija svojo lastno identiteto za prihodnost.«
Naše poslanstvo je:
– staršem pomagati pri celoviti skrbi za otroke,
– izboljševati kvaliteto življenja družin in otrok in
– ustvarjati pogoje za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Razvojni cilji:
-zagotavljanje kakovostnih programov, ki temeljijo na ustvarjanju spodbudnega in zdravega učnega okolja, medsebojnem spoštovanju, pozitivnih interakcijah, ustvarjalnem reševanju problemov in razvoju osebnih potencialov
-podpora in razvoj avtonomije, profesionalnosti in etične odgovornosti
-podpora pri kariernih, odnosnih, osebnih in pedagoško didaktičnih izzivih
-zagotavljanje transparentnosti in uravnoteženega poslovanja
-uveljavljanje v lokalnem, strokovnem okolju.

Naši prioritetni cilji v tem šolskem letu, izhajajoč iz razvojnega načrta so:
– v učilnici v naravi aktivirati vsa čutila (namen: zavestno vključevati dejavnosti, s katerimi bomo v naravi spodbujali vsa čutila)
– umestiti dejavnosti zdravega življenjskega sloga v vsa področja kurikula (namen: vključevati dejavnosti zdravega načina življenja v izvedbeni kurikul).

Prioritetni cilji za delovanje ravnateljice, strokovne aktive:
– okrepiti profesionalizem in skrb za strokovnost zaposlenih
-ozaveščanje vpliva implicitnih teorij pri prenosu sodobnih teoretičnih spoznanj v neposredno delo z otroki
– usposabljanje oz. razvijanje spretnosti konstruktivnih dialogov, sprejemanja konstruktivne kritike
(strokovna razprava kot ključ za spodbujanje profesionalizma zaposlenega)
– krepiti kompetence vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja ter njuno skupno iskanje poti drug do drugega in hkrati pomoč pri njuni osebnostni in profesionalni rasti

PREDSTAVITEV PROGRAMOV

Vrtec izvaja javno veljavni program po nacionalnem dokumentu Kurikulum za vrtce.
V skladu z zakonom ponujamo:
DNEVNI PROGRAM, ki traja 6–9 ur in
IZMENIČNI PROGRAM, ki traja 6–9 ur, in sicer dopoldan 05.30–15.30 ter popoldan 11.00–20.00.
POLDNEVNI PROGRAM, ki traja 4–6 ur (Oddelek bo oblikovan le, če bo vpisanih dovolj otrok.
Med šolskim letom prerazporejanje otrok v druge programe ne bo mogoče.

Dnevni programi so namenjeni otrokom od 11. meseca starosti do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo in izobraževanje ter prehrano otrok (zajtrk, malica, kosilo). Otroci so razporejeni v oddelke glede na starost in vrsto programa.

V oddelkih prvega starostnega obdobja so otroci od 11 mesecev do 3. leta starosti, v oddelkih drugega starostnega obdobja pa otroci od 3. leta starosti do vstopa v šolo. Vključujemo otroke s posebnimi potrebami.

 POPESTRITEV KURIKULA

Za doseganje kakovostnejših rezultatov in predstavitev raznovrstnosti izvedbenega kurikula staršem in ustanovitelju, bomo v Vrtcu Mavrica kurikul popestrili z:
a) OBOGATITVENIMI DEJAVNOSTMI
b) DODATNIMI DEJAVNOSTMI
c) NADSTANDARDNIMI DEJAVNOSTMI
d) DEJAVNOSTMI ZA OTROKE, KI NISO VKLJUČENI V VRTEC

Obogatitvene dejavnosti
Obogatitvene dejavnosti so del kurikula vrtca. V glavnem jih izvajajo strokovni delavci vrtca, nekatere pa organiziramo in izvedemo v sodelovanju z zunanjimi institucijami. Cilj obogatitvenih dejavnosti je popestriti življenje otrok. Izvajajo se daljši ali krajši čas, odvisno tudi od želja in interesa otrok in staršev.
Obogatitvene dejavnosti v našem vrtcu:
Projekt Metuljčkova učilnica, praznovanja letnih časov, praznični december, ustvarjalnice, obisk knjižnice, joga za najmlajše, Projekt Potepanje in raziskovanje ob ribniku, medsebojno obdarovanje in obdarovanje otrok v bolnici, mavrični bralček, popestritev dni z glasbo, kuharska delavnica, gibalne urice, spodbujanje družinskega branja, Projekt Zgodnje naravoslovje, Projekt Naravoslovje skozi letne čase, projekt Lutka naša prijateljica, projekt Moje drevo, obiski zunanjih strokovnih delavcev (lovec, čebelar, policist, vojak, gasilec), praznovanje družin, pustovanje, sprostitvene igr, jezikovna mavrica, ljudsko izročilo skozi igro, pesem in ples, Projekt Divja hrana, projekt Raziskovalni nahrbtnik, kostanjev piknik, folklorna skupina, obisk tetke jeseni in zimske vile, praznovanje praznikov kulturne dediščine.

Dodatne dejavnosti:
Dodatne dejavnosti se izvajajo izven izvedbenega kurikula. Starši vanje vpišejo otroka v skladu z interesom, željo. Sredstva za dodatne dejavnosti prispevajo starši sami.


V šolskem letu 2019/20 se  v prostorih vrtca odvijajo naslednje dodatne dejavnosti, v katere so lahko vključeni naši otroci:
• Alpska šola
• Angleščina za predšolske otroke ( Jezikovna šola Perfect)
• Plesne delavnice (plesna šola Urška),…

Nadstandardne dejavnosti:

Staršem in otrokom bomo ponudili naslednje nadstandardne dejavnosti:
• PLAVALNI TEČAJ; za otroke, ki v naslednjem šolskem letu postanejo šolski novinčki. Tečaj je delno sofinanciran iz projekta ŠPORTNI TOLAR V OBČINI VOJNIK.
• KULTURNE PREDSTAVE za otroke, starejše od 4. let, v KUD Vojnik. Otroci si bodo ogledali 4 predstave v izvedbi zunanjih izvajalcev, načrtujemo pa še dve predstavi, ki jih bodo pripravile strokovne delavke.
• POHODNIŠTVO za otroke drugega starostnega obdobja (Mavrični planinček v enoti Vojnik)
• SMUČARSKI TEČAJ; za otroke, ki v naslednjem šolskem letu postanejo šolski novinčki. Tečaj izvedemo s pomočjo podpore donatorjev.

 Dejavnosti za otroke, ki še niso vključeni v vrtec:

Namenjene so otrokom, starim od 3 – 6 let, ki ne obiskujejo vrtca. Potekale bodo v popoldanskem ali dopoldanskem času.
Kdaj in kje se bodo odvijale ponujene dejavnosti, bo zapisano na javnih oglasnih deskah ter na spletni strani vrtca.

Načrtujemo naslednje dejavnosti, ki bodo vedno trajale 1,5 ure, izvedli pa jih bodo strokovni delavci vrtca:
Jesenske ustvarjalnice November 2019 Enota Vojnik
                                                               Enota Frankolovo
Družinsko ustvarjanje in DAN ODPRTIH VRAT Marec 2020 Enota Vojnik
                                                                                               Enota Frankolovo
                                                                                              Enota Socka
                                                                                               Enota Nova Cerkev
                                                                                               Enota Šmartno v Rožni dolini

PROJEKTI V LETU 2019/2020

V tem šolskem letu izvajamo naslednje projekte:
• Ekošola-ekovrtec,
• Zdravje v vrtcu,
• Turizem in vrtec,
• Varno s soncem,
• Pasavček – red je vedno pas pripet,
• Mali sonček,
• Mavrični bralček
• Etika in vrednote
• Simbioza gibanja
• Vodeni sprehodi v gozd (Vrtec je vključen v mrežo Gozdnih vrtcev Slovenije)
• Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja – kzp.

Več o posameznih projektih si lahko preberete pod rubriko PROJEKTI.

SODELOVANJE S STARŠI

Roditeljski sestanki
Vsaka skupina bo imela predvidoma dva sestanka v šolskem letu. Vsebina sestankov bo aktualna problematika, strokovne teme, dogovori o vsebini življenja otrok v vrtcih, imenovanje članov Sveta staršev, evalvacija dela, skupne delavnice z namenom svetovanja družinam pri preživljanju kvalitetnega prostega časa itd.

Srečanja s starši
V skupinah se realizirajo skladno z načrtom dela, ki ga sprejmejo na prvem roditeljskem sestanku. Teme, oblike in vsebino izbereta strokovni delavki, predloge pa lahko dajo tudi starši ali pa izhajamo iz interesa in potreb otrok.

Poglobljeni pogovori- mesečna srečanja vzgojiteljice in starša
Izvajamo jih enkrat mesečno po dogovorjenem urniku. Starši se nanj praviloma prijavijo. Po potrebi se izvajajo tudi izven dogovorjenega urnika, a po predhodnem dogovoru s strokovno delavko.

Neposredno sodelovanje staršev v skupini svojih otrok
Ta oblika sodelovanja se opredeli v LDN oddelka na prvem roditeljskem sestanku oddelka.

Postopno uvajanje otroka v vrtec
Starši po dogovoru s strokovnima delavkama sodelujejo pri postopnem uvajanju otroka v oddelek.

Delavnice in predavanja za starše
So namenjene temam, dogovorjenim na roditeljskih sestankih, v skladu z aktualno problematiko. Delavnice vodi vzgojiteljica, svetovalna delavka ali zunanji sodelavec. Datumi in naslovi letošnjih srečanj so zapisani na zgibanki, ki so jo vsi starši prejeli v začetku šolskega leta.

Predstavitev dela v oddelku pred igralnicami (plakati, listovniki, oglasna deska, Koraki v vrtcu)

Internetna stran
Preko internetne strani starše obveščamo o raznih akcijah, prireditvah, novostih, medsebojnih obveznostih ipd.

Interno glasilo
Interno glasilo izdamo enkrat letno, praviloma v mesecu decembru oz. skladno s finančnimi možnostmi. V njem zapišemo utrinke iz skupin, zanimivosti, novosti…

Svet staršev
Svet staršev ima za nalogo reševanje tekoče problematike, spremljanje letnega delovnega načrta in vsebine oddelčnih roditeljskih sestankov.

(Skupno 376 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost